• Kezdőlap
  • Alapítványi adatok
  • Alapító okirat

Alapító okirat

“Segíts,hogy élhessünk"Állatvédő Alapítvány

ALAPÍTÓOKIRAT

(egységesszerkezetbe foglalvaa2016.március1.napján kelt módosításokkal, mely módosítás dőlt betűvel került megjelölésre)

Alapító a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint jogi személyként működő alapítványt hozott létre az alábbiakszerint: 

ÁLTALÁNOSRENDELKEZÉSEK

1./Alapító:PereczesJánosné

Lakcíme:8000Székesfehérvár, Adonyiút18.

Az alapító halálaesetére az alapítóijogok gyakorlása végrendeletben kijelöltszemély:

Balogh Adrienn szül.SáfárAdrienn, 8092 Pátka,Gárdonyi utca 1. szám alatti lakos,akit aBíróság 61.

199/1992/5l.sz.végzésévelnyilvántartásba vett.

2.1Azalapítvány neve: „Segíts,hogy élhessünk" ÁllatvédőAlapítvány

3./Azalapítványszékhelye:6320Solt,Kecskeméti út25c


AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA

4.1)Az alapítvány célja a nevelés,oktatás képesség fejlesztés,ismeretterjesztés módszerével a természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem,az állatok védelme, az állatmenhelyek fenntartása és fejlesztésének segítése. Az alapítvány ezen túlmenően segítséget kívánnyújtani a 14  év alatti életkorú gyermekek természet,és környezetvédelmi oktatásának és programjának a támogatásához,valamint segíteni kívánja a természetésa környezetvédelmi kiállításokat, további célja az alapítvány céljainak megvalósítását,ill. elérését segítő eszközök felkutatása,támogatások igénybevétele és nyújtása.

4.2.)Az alapítvány az alábbi alapcél szerinti közhasznú tevékenységeket folytatja, amely közhasznú tevékenységeket az alábbi jogszabály helyekkel megjelölt közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:

-nevelés és oktatás, képességfejlesztés,ismeretterjesztés: a nemzeti köznevelésről szóló2011. évi cxc.

Tv.4§.(1).a.)-u.),az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.éviXXVIII.tv.43/A.§.(1),(2).

-támogatja a környezet-,az állat-és a természetvédelem érdekeit szolgáló szakmai törekvéseket,terjeszti és segíti az ökológiai gondolkodást és részt vesz a természet- és környezetvédelmi munkában:1995. éviLIII.tv.

54.§(1)-(2),98.§(2)a)pont);

a természet- és környezettudatos szemlélet kialakítása,terjesztése, különös tekintettel a természeti értékeinkre: (1995.éviLIII.tv.54§(1)-(2),55.§(1);

-a természetvédelmi kultúra fejlesztése,a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása: 1996.éviLIII.tv.atermészetvédelméről64.§

4.3.)Az alapítvány

a.) olyan közhasznú tevékenységet  végző szervezet, amely a társadalom  és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal  rendelkezik,  továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható.

b.)közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,szervezete pártoktó1független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

c.)gazdasági-vállalkozási tevékenységet  csak közhasznú  vagy a létesítő  okiratban  meghatározott  alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez;

d)gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja;

4.4.)Az alapítvány határozatlan időre jönlétre. CSATLAKOZAS

5.) Az alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személy ill.jogi személyiséggel nem rendelkező személy egyaránt csatlakozhat,  amennyiben az alapítványi   célok eléréséhez vagyon rendeléssel vagyoni juttatás teljesítésével pénzbeli adománnyal  hozzájárul és a jelen alapítóokirat rendelkezéseit elfogadja. A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, melynek elfogadásáról a kuratórium dönt.

A vagyoni hozzájárulás értéke minimum 50.000,- azazötvenezer forint, amely vagyon rendelkezésre bocsátásának módja és ideje:az alapítvány bankszámlájára történő átutalása a csatlakozási kérelem kuratórium részéről történő elfogadásátólszámított 30 napon belül.


2. A csatlakozó a csatlakozás tényével, az alapítvány részére teljesített vagyoni hozzájárulás teljesítésével nem válik alapítóvá,az alapítói és egyéb jogosultságok nem illetik meg.

Az alapító és a csatlakozó az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza;


AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA

6.)Az alapító az alapító okiratban  meghatározott célok elérése érdekében jelen alapító okirat aláírásátó1 számított nyolc napon belül az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Fejér megyei Igazgatóságánál  megnyitott bankszámlán elhelyezett összesen 30.000,-azazharmincezer forintot,továbbá ugyanezen időalatt az Alapítvány rendelkezésére bocsátott 2db. mélyhűtőládát,egyenként33.000,-azaz harmincháromezer forint értékben mindösszesen 66.000,-azaz hatvanhatezerforint értékben.

Az alapító vagyona, mindösszesen 96.000,-azaz kilencvenhatezer forint.

Az alapítvány előbbiekben meghatározott induló vagyona növekedhet a jelen alapítóokiratban meghatározott feltételek szerint csatlakozók hozzájárulásaival, valamint a kezelő szerv gazdálkodásának eredményével.

 
AZALAPÍTVÁNYI VAGYON MŰKÖDTETÉSE,AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON FELHASZNÁLÁSA

7.1)Az alapítvány vagyonáva1 való rendelkezés a kezelőszervet (kuratórium) illeti meg, amely azt kamatozó banki betétbe helyezheti.

7.2)/Az alapítvány vagyonát céljának megfelelően, az alapító okiratban meghatározott módon kell kezelni és felhasználni.

7.3.).Az alapítvány a jelen alapító okiratban meghatározott céljának, illetve a 8.) pontban meghatározott tevékenység biztosítása érdekébena rendelkezésre bocsátott vagyonnal,annak hozadékával ésjövedelmének felhasználásával a kuratórium döntése alapján gazdálkodik.

7.4.)Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania

7.5.)Az alapítvány a vezetőtisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybevehető szolgáltatások, juttatások kivételével - célszerinti juttatásban nem részesítheti.

7.6.).Aalapítvány váltót,illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

7.7.) Az alapítvány vállalkozási tevékenységet is végezhet, vállalkozási tevékenységet azonban csak az alapítóokiratban meghatározott közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez;

7.8.).Az alapítvány gazdasági-vállalkozás tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

7.9.)Az alapítvány köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.

7.10.)Az alapítvány beszámolójába,közhasznúsági mellékletébe a kuratórium elnöke felébenyújtott írásbeli kérelem alapján bárki betekinthet, és a betekintéssel egyidejűleg szükség szerint abból saját költségére másolatot készíthet.

7.11.)A kuratórium jogosult meghatározott eljárási rendben dönteni az alapítványi cél megvalósulását szolgáló költségek, kiadások finanszírozásáról.

7.12.)Az alapítványi vagyon hasznosítható, hasznosítása az alábbi módon történik:

-az alapítvány szabad pénzeszközeit betétbe helyezheti,értékpapírba fektetheti;

-az alapítvány a kizárólag alapítványi célú tevékenységet szolgáló vagyontárgyait –a bevétel alapítványi célú felhasználása érdekében-értékesítheti;

-ellenértek fejében az alapítványi céllal azonos körben szolgáltatásokat végezhet(oktatás,oktatás szervezés);

7.13.)Az alapítvány céljainak megvalósítására az alapítvány induló vagyont meghaladó vagyona

(tehát az induló vagyon hozadéka /kamat, osztalék stb./,valamint a későbbi csatlakozók vagyoni hozzájárulásai és azok hozadéka) használható fel.

8.1)Az alapítványi vagyon felhasználható:

- állatmenhely üzemeltetésének, fenntartásának támogatására, állatorvosi költségek fedezésére, a menhelyi állatok élelmezésére, menhely fenntartására ésannak segítésére,

- állatmenhelyen további férőhelyek kialakítása, a meglevők fejlesztésének költségeihez történő hozzájárulás célja, gazdátlanná vált kóbor állatok szükségszerinti Ioltások, esetenkénti ivartalanítás, baleseti ellátás stb.I orvosi költségeinek megtérítése,

- olyan állatbarátok egyéni kérelem alapján benyújtott költségtérítése, akik saját otthonukban ideiglenesen befogadnak, ápolnak kóborállatokat, és az ápolással, orvosi kezeléssel, élelmezéssel, gazdát kereső hirdetéseikkel költségeik merülnek fel.

- természetvédelmi oktatóprogramok,táborok,kiállítások költségeihez történő hozzájárulása.

Az alapítvány tartozásaiért való helytállási felelősség:

9.1.)Az alapítvány tartozásaiért saját vagyonával köteles helytállni. Az alapítvány alapítója, - a vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl-aszervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel.

9.2.)Ha az alapító korlátolt felelősségével visszaélt, és emiatt az alapítványjog utód nélküli megszűnésekor kielégítetlen hitelezői követelések maradtak fenn,e tartozásokért az alapító korlátlanul köteles helytállni.

9.3.) A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért szerződés szegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.

KEZELŐSZERV, KURATÓRIUM

10.1.)A kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve.A kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői.

10.2.)A kuratórium három természetes személyből áll,akik közül legalább kettőnek állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie.

10.3.)Az a lapítványkedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet akuratórium tagja

10.4.)Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

10.5.)Az alapítványi vagyont az alapítóáltal létrehozott 3 tagú kuratórium kezeli.A kuratórium elnökét,titkárát és tagját határozott időre 5évre az Alapító kéri fel.

10.6.) A kuratórium elnöke:Gáspár Erika Margit 6320 Solt,Kecskeméti út 25/c.

A kuratórium titkára: Mihály Dóra 1202 Budapest, Ipolyság út 18.

A kuratórium tagja:Kovács László, 6320 Solt, Kecskeméti út 27..

11.)A kuratórium:

a.)elfogadja az éves beszámolót, b.)elfogadja  közhasznúsági jelentést,

c.)A kuratóriumnak joga van javaslatot tenni az alapítóokirat módosítására, kiegészítésére ill.mindarra amirő1 az alapító dönt.

d.) legfontosabb feladata, hogy az ügyrendjének megfelelő módon döntsön az alapítványi vagyon alapítványi célnak megfelelő felhasználásáró1, valamint a vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási kérdésekben. A kuratórium szükség szerint,de évente legalább egy alkalommal köteles az Alapító részére tájékoztatást adni az addig végzett munkájáról,így különösen az alapítványi vagyon kezelésérő1 és felhasználásáró1.

12.1.) A kuratórium évente legalább 1 alkalommal ülésezik, üléseit a kuratórium elnöke hívja össze. Az összehívás írásbeli meghívó elküldésével történik, amely meghívó tartalmazza az ülés napirendi pontjait.

12.2.)A meghívónak tartalmaznia kell a)a jogiszemély nevét és székhelyét;

b)az ülés idejének és helyszínének megjelölését;

c)az ülés napirendjét.

12.3.)A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultaka tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

12.4.)A kuratórium az ülését az alapítvány székhelyén tartja.

12.5.) A meghívók elküldése és az ülés meghirdetett időpontja között legalább 15 napnak kell eltelnie. A kuratóriumi ülés akkor is összehívható, ha a tagok, ill. az elnök azt szükségesnek ítéli. Amennyiben az összehívás nem volt szabályszerű, a kuratórium csak úgy hozhatérvényes határozatot, ha valamennyi tag jelen van es az ülés megtartása ellen senki sem tiltakozik.

12.6.)Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem eseten a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáró1. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget,a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

12.7.)A kuratórium elnöke, titkára és tagjai megbízatásuknak anyagi ellenszolgáltatás nélkül tesznek eleget, esetlegesen felmerülő költségeik megtérítésére azonban igényttarthatnak.

13.I )A kuratórium ülése akkor határozatképes,ha azon 3 tag jelen van,döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a)akit ahatározat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b)akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c)aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d)akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogiszemélynek nem tagja vagy alapítója;

e)aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;vagy

f) aki egyébkent személyesen érdekelt a döntésben.

13.2.)A kuratórium ülésérő1 jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet minden jelenlevő tag aláír és melynek elkészítése a titkár feladata. A kuratórium ülése nyilvános.

13.3.)A kuratórium kötelesüléseirő1 évente újrakezdett, sorszámozott jegyzőkönyvet vezetni, amelybő1a kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.

13.4.)A kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban közli.A kuratórium határozatai nyilvánosak, azokba bárki betekinthet,ill.arró1 saját költségére másolatot készíthet.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG(A vezetőtisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok)

14.1Vezetőtisztségviselő az a nagykorús zemély lehet, akinek cselekvőképességet a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátoztak.

14.2.Ha a vezetőtisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezetőtisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezetőtisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

14.3.A vezetőtisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

14.4.Nem lehet vezetőtisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

14.5.Nem lehet vezetőtisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezetőtisztségviselője nem lehet.

14.6. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott idő tart amig nem lehet vezetőtisztségviselő az, akit eltiltottak a vezetőtisztségviselői tevékenységtől.

14.7.A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozat hozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

a)kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,vagy

b)bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet célszerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

14.8.A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetőtisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezetőtisztségviselője volt- annak megszűnését megelőző két évben legalább egyévig-,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott  adó- es vámtartozását nem egyenlítette ki,

b)amellyel szemben az állami adó-és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c)amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzlet lezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d)amelynek adószámait az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szó1ó törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

14.9.A vezetőtisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arró1, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

14.10.Titoktartási és felvilágosítási kötelezettség

A vezetőtisztségviselő az alapító részére köteles az alapítványra vonatkozóan felvilágosítást adni,és számukra a jogiszemélyre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezetőtisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.

A vezetőtisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a jogiszemély üzleti titkát sértene,ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagyfelhívásellenérenem tesztitoktartási nyilatkozatot. Haafelvilágosítást kérőafelvilágosítás megtagadásátindokolatlannaktartja,a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogiszemély kötelezését a felvilágosítás megadására.

14.11.A vezetőtisztségviselő felelőssége

A vezetőtisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogiszeméllyel szemben.

14.12.A vezetőtisztségviselői megbízatás megszűnése

Megszűnik a vezetőtisztségviselői megbízatás

a)határozott idejű megbízatás eseten a megbízás időtartamának lejártával;

b)visszahívással;

c)lemondással;

d) a vezetőtisztségviselő halálával vagy jogutódnélküli megszűnésével;

e)  a vezetőtisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben  történő korlátozásával;

f)a vezetőtisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

Az alapító a vezetőtisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.

A vezető tisztségviselő megbizatásáró1 a jogiszemélyhez címzett, a jogiszemély másik vezetőtisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezetőtisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.


NYILVÁNOSSÁG

15./ Az alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, azokró1saját költségén másolatot készíthet. Az iratbetekintés rendje: Az iratokba valóbetekintés szándékát írásban kell rögzíteni és eljuttatni postai úton vagy személyesen a kuratórium bármelyik tagjához. Az átvételt az átvevő az aláírásával igazolja, megjelölve az átvétel dátumát. Ezt követően az átvevő kuratóriumi tag 8 napon belül írásban közli a betekintési szándékot jelző személlyel, hogy mely időpontban és helyen nyerhet betekintést az alapítvány irataiba. Ezzel egy időben intézkedik arró1is,hogy a jelzett időpontra a vonatkozó iratok megfelelő időben és helyen rendelkezésre álljanak. Biztosítani kell azt a személyt is aki a betekintendő iratok vonatkozásában pontos és teljeskörű felvilágosítást ad.

16./Azalapítvány működésének, szolgáltatási igénybevételének módjaró1 az alapítvány szórólapok, hirdetések útján nyújt tájékoztatást, éves beszámolóját a székhelyen elhelyezett hirdetőtáblán teszi közzé.

KÉPVISELET

17./Az alapítvány képviselője a kuratórium elnöke, akinek képviseleti joga önálló és korlátozás mentes.

Az alapítvány bankszámlája felett való rendelkezés: a kuratórium elnökét önállóan, a kuratórium titkárát és tagját együttesen illeti meg.

ÁTALAKULÁS,MEGSZŰNÉS

18./ Az alapítvány más jogi személlyé nem alakulhat át.Alapítvány csak alapítvánnyal egyesülhet és csak alapítványokra válhat szét.

Az alapítvány más alapítvánnyal történő egyesüléséről vagy az alapítvány szétválásáró1 az alapító akkor hozhat döntést, ha az alapítóokiratban meghatározott vagyon juttatását teljesítette.

Az egyesülés vagy a szétválás nem járhat az alapítványi vagyon csorbításával és az alapítványi cél veszélyeztetésével.

19./Az alapítvány megszűnik,ha

a)az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;

b)az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné váll, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal valóe gyesülésre nincs mód; vagy

c)az alapítvány háromévente a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.

Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt.

20.1Az alaptó az általa juttatott vagyonról az alapítvány jogutód nélküli megszűnésekor az alapítvány céljával azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára rendelkezhet,  ha az alapítóokirat ilyenesetre a vagyonró1 nem rendelkezik vagy a rendelkezés teljesítése lehetetlen.

21./A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapítóokirat, vagy az alapító nem rendelkezik a megszűnő alapítvány vagyonáról, vagy ha az alapítóokirat által megjelölt személy, vagy az alapító által megjelölt alapítvány, egyesület a vagyont nemfogadja el vagy azt nem szerezheti meg.

22./Az alapítvány a nyílvántartásbó1 való törléssel szűnik meg.

VEGYES RENDELKEZESEK

23./Az alapítvány jogiszemély.

24./Az alapítvány feletti általános törvényességi felügyeletet az alapítványt nyilvántartó bíróság látja el.

A jelen alapítóokiratban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról,a közhasznú jogállásró1,valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáró1 szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény), a Polgári Törvénykönyvről szóló2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak, gazdálkodási kérdésekben pedig az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen okiratot az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személy, mint akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírja.

Aláírásommal igazolom,hogy a létesítőokirat 2016. március 1. napján egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.(2011. évi CLXXXI.tv.38.§(2).)Kelt, ………………………………….Balogh Adrienn

Azalapítóijogokgyakorlásáravégrendeletbenkijelölt ésa

Bíróság 61.199/1992/5l.sz.végzésével nyilvántartásbavettszemély